Werkwijze

De MasterMind kan naar wens in verschillende vormen en frequenties worden vormgegeven en aangeboden. Aan de hand van de wensen en doelen kan door onze trainers – Nora en Jamila – een op maat gemaakt pakket worden samengesteld. De MasterMind is innovatief en oplossingsgericht.

Voorafgaand aan de MasterMind lopen wij graag een dag mee in uw organisatie om ook uit eigen waarneming uw organisatiecultuur in kaart te brengen, zodat wij nog beter aan uw wensen en behoeften kunnen tegemoetkomen en de MasterMind volledig daarop zal aansluiten.
Voorafgaand aan de MasterMind lopen wij graag een dag mee in uw organisatie om ook uit eigen waarneming uw organisatiecultuur in kaart te brengen, zodat wij nog beter aan uw wensen en behoeften kunnen tegemoetkomen en de MasterMind volledig daarop zal aansluiten.

Het eerste deel van de MasterMind betreft een algemene inleiding in de relatie tussen lichamelijke processen (met name de werking van het brein), cognitie en gedrag. De reden voor deze opbouw is gelegen in het feit dat basale kennis van de anatomie en werking van de hersenen nodig is om inzicht te krijgen in de neurobiologische basis van het geheugen, stress, sociale cognitie, etc., en daarmee in de begeleidingsmogelijkheden.

Het tweede deel van de MasterMind is volledig toegespitst op de wensen en doelen van de organisatie en individuele deelnemers.
Het tweede deel van de MasterMind is volledig toegespitst op de wensen en doelen van de organisatie en individuele deelnemers.

De MasterMind is gericht op een intensieve kennismaking met de basisbeginselen van intermenselijke communicatie, reactiepatronen, diversiteit en inclusie in de breedste zin van het woord. Middels de MasterMind wordt de nodige inzicht verkregen in de functies van het brein en de relatie daarvan tot gedrag. Hierdoor is het mogelijk om op efficiënte en effectieve wijze de gewenste transformatie door te voeren. Zowel binnen de organisatiecultuur als in de dagelijkse werkwijze en de taakuitoefening van de deelnemer.

De deelnemer vergaart de nodige kennis over het eigen denkproces en dat van zijn doelgroep. De deelnemer leert divers te denken, waardoor de nodige positieve transformatie kan worden doorgemaakt op persoonlijk en professioneel vlak.

Om de doelgroep goed te kunnen begrijpen en bedienen, is kennis van het eigen denken en de achtergrond van de doelgroep een vereiste.

Er wordt geoefend met het inventariseren van probleemgebieden en probleemgedrag en daarmee samenhangende intermenselijke communicatie en reactiepatronen.

Tijdens de cursus leert de deelnemer technieken om problemen en mogelijke oplossingen te analyseren. De deelnemer leert een positieve benaderingswijze en technieken om inzicht te verkrijgen in de onderliggende reden(en) van zijn denken en handelen.

De deelnemer leert inzicht te verkrijgen in zijn eigen denkproces en de daaraan ten grondslag liggende gedachten, aannames, overtuigingen, etc. Waar hij ten aanzien hiervan een transformatie wenst te ondergaan – ten einde barrières weg te nemen die hem belemmeren in zijn taakuitoefening – leert de deelnemer technieken om dat te realiseren. De deelnemer leert divers te denken en te handelen, zodat hij ook met mensen met verschillende ‘culturele achtergronden’ op adequate wijze kan omgaan.

De MasterMind is oplossingsgericht. De deelnemer leert technieken die bruikbaar zijn gebleken voor zijn (ambulante) werk en eenvoudig te integreren zijn in de bestaande manier van werken. Doordat de deelnemer tevens inzicht verkrijgt in zijn eigen denkproces, zal hij ook in staat zijn om het denken van zijn doelgroep beter te analyseren en daarop in te spelen.

De MasterMind is een team bezigheid. De deelnemers werken samen en ondergaan samen een transformatie, hetgeen ook leidt tot een positieve transformatie in de organisatiecultuur. Naast aandacht voor de individuele deelnemers is er ook ruimschoots aandacht voor de dynamiek van de interne organisatie.

Er wordt gebruik gemaakt van ervaringsgerichte werkvormen zoals oefeningen, rollenspellen en casusbesprekingen. Er wordt zo praktisch mogelijk gewerkt. Tevens zal er ruimte worden geboden voor intervisie rondom ter plekke ingebrachte professionele, methodische problemen.

Na afloop is de deelnemer in staat om de aangereikte oplossingsgerichte technieken te beschrijven en toe te passen in de praktijk, zoals onder andere:

Z

Het signaleren en herkennen van Unconscious bias

Z

Bewustwording en gedrags transformatie rondom bias

Z

Oplossingsgericht communiceren en divers denken en handelen

Z

Onderscheiden van diverse reactiepatronen

Z

Efficiënt en effectief werken en communiceren met collega’s

Z

Het gepast geven van complimenten en persoonlijke reacties

Z

Het zoeken naar en in kaart brengen van krachtbronnen

Z

Het zoeken naar en in kaart brengen van krachtbronnen

Z

Herformuleren van obstakels/ problemen naar oplossingen en mogelijkheden

Z

Het construeren van doelen en oplossingen

Z

Het versterken van vooruitgang en transformatie