Werkwijze

De MasterMind kan naar wens in verschillende vormen en frequenties worden vormgegeven en aangeboden. Aan de hand van de wensen en doelen kan door onze trainers een op maat gemaakt pakket worden samengesteld. De MasterMind is innovatief en oplossingsgericht.

Voorafgaand aan de MasterMind lopen wij graag een dag mee in uw organisatie om ook uit eigen waarneming uw organisatiecultuur in kaart te brengen, zodat wij nog beter aan uw wensen en behoeften kunnen tegemoetkomen en de MasterMind volledig daarop zal aansluiten.
Voorafgaand aan de MasterMind lopen wij graag een dag mee in uw organisatie om ook uit eigen waarneming uw organisatiecultuur in kaart te brengen, zodat wij nog beter aan uw wensen en behoeften kunnen tegemoetkomen en de MasterMind volledig daarop zal aansluiten.

Het eerste deel van de MasterMind betreft een algemene inleiding in de relatie tussen lichamelijke processen (met name de werking van het brein), cognitie en gedrag. De reden voor deze opbouw is gelegen in het feit dat basale kennis van de anatomie en werking van de hersenen nodig is om inzicht te krijgen in de neurobiologische basis van het geheugen, stress, sociale cognitie, etc., en daarmee in de begeleidingsmogelijkheden.

Het tweede deel van de MasterMind is volledig toegespitst op de wensen en doelen van de organisatie en individuele deelnemers.
Het tweede deel van de MasterMind is volledig toegespitst op de wensen en doelen van de organisatie en individuele deelnemers.

De MasterMind training is gericht op een intensieve kennismaking met de basisbeginselen van intermenselijke communicatie en reactiepatronen die bewustwording en het vergaren van inzicht in het eigen denkproces vergroot (in een internationale context). Waarbij een effectieve manier van communiceren en het in contact blijven met de ander centraal staan.

Middels de MasterMind wordt de nodige inzicht verkregen in de functies van het brein en de relatie daarvan tot gedrag. Hierdoor is het mogelijk om op efficiënte en effectieve wijze de gewenste transformatie door te voeren. Zowel binnen de organisatiecultuur als in de dagelijkse werkwijze en de taakuitoefening van de deelnemer.

Tijdens de MasterMind training wordt door de deelnemers geoefend met het inventariseren van probleemgebieden, weerstand en probleemgedrag en daarmee samenhangende intermenselijke communicatie en reactiepatronen. De deelnemers leren technieken om problemen en mogelijke oplossingen te analyseren. Zij maken kennis met een positieve benaderingswijze en technieken om inzicht te verkrijgen in de onderliggende reden(en) van hun eigen denken en handelen en daarmee het denken en handelen van de ander. De deelnemers leren hierdoor mede inzicht te verkrijgen in de betekenis van weerstand, de mogelijke oorzaken daarvan en de wijze waarop zij op constructieve wijze met weerstand kunnen omgaan.

De deelnemers leren inzicht te verkrijgen in hun eigen denkproces en de daaraan ten grondslag liggende emoties, gedachten, aannames, overtuigingen, etc. Waar de deelnemers ten aanzien hiervan een transformatie wensen te ondergaan – ten einde barrières weg te nemen die hen belemmeren in hun taakuitoefening – leren zij technieken om dat te realiseren. De deelnemers leren hoe divers te denken en te handelen, zodat zij ook met mensen met verschillende ‘culturele achtergronden’ op adequate wijze kunnen omgaan.

Om de doelgroep goed te kunnen begrijpen en bedienen, is kennis van het eigen denken en de achtergrond van de doelgroep een vereiste.

De MasterMind training is oplossingsgericht. De deelnemers leren technieken die bruikbaar zijn gebleken voor hun (ambulante) werk en eenvoudig te integreren zijn in de bestaande manier van werken.

De MasterMind training is een team bezigheid. De deelnemers werken samen en ondergaan samen een transformatie, hetgeen ook leidt tot een positieve transformatie in de organisatiecultuur. Naast aandacht voor de individuele deelnemers is er ook ruimschoots aandacht voor de dynamiek van de interne organisatie.

Doel van de MasterMind training

  • Inzicht krijgen in je eigen brein en hersenprocessen en daarmee samenhangende intermenselijke communicatie en reactiepatronen, waarbij bijzondere aandacht is voor weerstand in het brein;
  • Deelnemers confronteren met hun eigen (on)bewuste vooroordelen door middel van het activeren van inzicht in zowel het proces als de effecten van stereotypering en unconscious bias;
  • Inzicht verkrijgen in het gedrag (weerstand) van de ander en hoe daarmee om te gaan;
  • Inzicht krijgen in het belang van metacommunicatie voor zowel de organisatie, de doelgroep(en) als de professionele groei van iedereen;
  • Inzicht krijgen in de wijze waarop middels kennis over het eigen denkproces een transformatie bij jezelf en de ander teweeg kan worden gebracht;
Er wordt gebruik gemaakt van ervaringsgerichte werkvormen zoals oefeningen, rollenspellen en casusbesprekingen. Er wordt zo praktisch mogelijk gewerkt. Tevens zal er ruimte worden geboden voor intervisie rondom ter plekke ingebrachte professionele, methodische problemen.

Doordat de deelnemers tevens inzicht verkrijgen in hun eigen denkproces, zullen zij ook in staat zijn om het denken van hun doelgroep beter te analyseren en daarop in te spelen.

Na afloop zijn de deelnemers in staat om de aangereikte oplossingsgerichte technieken te beschrijven en toe te passen in de praktijk, zoals onder andere:

Z

Oplossingsgericht communiceren en divers denken en handelen

Z

Onderscheiden van diverse reactiepatronen

Z

Efficiënt en effectief werken en communiceren met collega’s

Z

Het op constructieve wijze omgaan met weerstand

Z

Het zoeken naar én in kaart brengen van krachtbronnen

Z

Herformuleren van obstakels/ problemen naar oplossingen en mogelijkheden

Z

Het construeren van doelen en oplossingen

Z

Het versterken van vooruitgang en transformatie

Z

Het signaleren en herkennen van Unconscious bias

Z

Het bewerkstelligen van bewustwording en gedragstransformatie rondom bias